A–Teşvik Yasası Altında Uygulanan Yatırım TeşvikleriI–Yatırım İndirimi


Kalkınmada öncelikli yöreler ve özel önem taşıyan sektörlerde yapılacak yatırımlarda yatırım indirimi oranı maloluş bedeli üzerinden %200’dür. Diğer sektörler ve yörelerde yapılacak yatırımlarda ise yatırım indirimi oranı maloluş bedeli üzerinden %100’dür.


II–Gümrük Vergisi ve Fon Muafiyeti


Teşvik Belgesi kapsamında ithal edilecek yatırıma konu makine ve bunlara ait teçhizatlar her türlü gümrük vergisi ve fondan muaftır.


III–Makine ve Teçhizat Alımlarında Katma Değer Vergisi Uygulaması


Teşvik Belgesi kapsamında ithal ve yerli makine ve teçhizatlara %0 Katma Değer Vergisi uygulanır.


IV–Arsa, Arazi ve Bina Temini


Teşvik belgeli yatırımlarda, yatırımcıların taşınmaz mal talep etmeleri halinde, bu talepler yürürlükteki mevzuata uygun olarak ve imkanlar ölçüsünde değerlendirilerek kiralama yöntemiyle bu kişilere öncelikle verilir.


V–Fon Kaynaklı Kredi


Yatırımları ve İhracatı Teşvik Fonu’nda yatırımcılara uzun vadeli ve düşük faizli yatırım kredisi sağlanır.


VI-İnşaat Ruhsatı İle İlgili Vergi, Resim, Harç ve Her Türlü Katkı Payı


Muafiyeti Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımlar, bina inşaat ruhsatı ile ilgili resim, harç ve her türlü katkı payından muaftır.


VII–Sermaye Artırımları İle İlgili Pul Vergisi İndirimi


Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak yatırımlar için sermaye artırımı esnasında alınacak pul vergisinde Tüzükle belirlenen bir indirim sağlanır.


VIII-İpotek İşlemleriyle İlgili Harç İndirimi


Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak yatırımlara yönelik kullanılacak krediler için gerekli ipotek işlemlerinde pul ve kayıt harçlarında Tüzükle belirlenen bir indirim uygulanır.


B–Vergi Mevzuatı Altında Uygulanan Teşvikler


Amortismana bağlı yeni ve/veya ithal edilmiş aşağıdaki ekonomik kıymetlerin işletme tarafından satın alınmış, imal veya inşa edilmiş ve ilk defa işletilmiş veya ilk defa kullanılmış olması halinde, Gelir ve Vergi Yasasında belirtilen şartlara uyulması koşulu ile yatırım indirimleri uygulanır.


Yatırım indirimine bina, makine, tesisat, işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olan araç ve gereçler ile benzeri amortismana tabii aktif kıymetlerin (özel salon tipi araçlar hariç) maliyet bedelleri esas teşkil eder.


Yatırım indiriminin oranı %50 (yüzde elli)’dir.


Maliye İşleriyle Görevli Bakanlığın önerisi ile Bakanlar Kurulu bu oranı kalkınmada öncelikli yöreler ve Teşvik Yasası ile Turizm Endüstrisi Teşvik Yasası’nda belirtilen, özel önem taşıyan sektörlerde yapılan yatırımlar için yapılan yatırımın %100’üne kadar artırabilir veya yasal orandan az olmamak üzere yeni oran tespit edebilir.


Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLETİŞİM
Merve Etiz


Müşteri Hizmetleri Temsilcisi

  • +90 (392) 444 444 6
  • merve.etiz@adanir.com

E-Bülten için Kayıt

  • Should be Empty: