Haberler

KKTC'de Uluslararası Şirket

KKTC’nin uluslararası finans ve ticaret alanında gelişmesi için yatırımcılara kolaylıklar sağlanmıştır. Bu kapsamda belli başlı avantajlar şöyledir;

 

Gizlilik

 

Uluslararası işletmelerin KKTC ‘de yapacağı faaliyetler neticesinde bildirimler gizlilik çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

 

Gümrükten muaf ürünler

 

KKTC’de kurulacak uluslararası işletmelerin ülkeye getirecekleri ofis ve diğer eşyaları ,gümrük vergisinden muaf tutulmuştur.

 

Konum

 

KKTC’nin bulunduğu konum itibarıyle Avrupa , Asya ve Afrika’ya yakın olması tercihlerde avantaj sağlamaktadır.

 

Kurumlar Vergisi

 

Uluslararası şirketlerin net karları üzerinden %1 oranında kurumlar vergisine tabi tutulmaktadır.

 

Kar Payı

 

Uluslararası Şirketlerin KKTC’de hissedarlarına ödemiş olduğu kar payları gelir vergisine muaf olarak hesaplanır.

 

Şirket Kuruluş Prosedürü

 

Şirket Kuruluş Prosedürü ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için lütfen[tıklayın.]

 

Uluslararası İşletme Şirketlerinin kuruluşu ve faaliyetlerinin yürütmesi KKTC`de tescil edilmiş özel ve anonim şirketlerle aynıdır. Uluslararası İşletme Şirketlerinin en az iki hissedarı bulunur. Buna ilaveten Uluslararası İşletme Şirketlerinin en az bir direktörü mevcut olup bu direktörün yerli veya yabancı olması ile ilgili bir koşul mevcut değildir.

 

Uluslararası İşletme Şirketleri 38/2005 sayılı KKTC Uluslararası İşletme Şirketleri Yasası tahdında kurulabilen yerel şirketleri içerir. KKTC`nin son yıllarda uluslararası bir ticaret ve finans merkezine dönüşmesi ile ilgili çalışmalar yoğunluk kazanırken ,Avrupa Birliği’ne tam üyelik için gerekli ekonomik alt yapıyı sağlayacak yasalar ile ilgili çalışmalarda en önemli yeri uluslararası işletme şirketlerinin kuruluş ve faaliyetlerini düzenleyen yasa almaktadır. Bu yasa tahdında uluslararası iş yapan ve faaliyet gösterdikleri ana ülkeler dışında faaliyetler yürüten işletmeler, KKTC’de kuracakları Uluslararası İşletme Şirketleri yoluyle, KKTC`nin onlara verdiği vergi avantajından faydalanacakları gibi , iyi eğitimli iş gücü ile birçok uluslararası faaliyetlerini de KKTC üzerinden yürütebileceklerdir. Bu nedenle KKTC, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin ve bilhassa Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Maltanın uyguladığı Uluslararası Şirketler Mevzuatının hemen hemen aynısını uygulamaya koymakla, birçok uluslararası işletmeye bir alternatif sağlamaktadır. Burada bilhassa adı geçen ülkelerin uluslararası şirketlere uyguladığı vergilere bakacak olursak, KKTC`nin bu gibi şirketlere uyguladığı vergi çok düşük kalmaktadır.

 

KKTC`nin bu türdeki şirketlere uyguladığı vergi çok düşük kalmaktadır KKTC’de faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin faaliyetlerinin yurt dışına yönelik olması yasa gereği mecburidir. Ancak bu faaliyetlerin yurt dışına yönelik olması dolayısı ile uluslararası şirketler KKTC’deki diğer yerel şirketlere uygulanan vergilerden muaf olmasına ilaveten, yıllık net kazançları üzerinden %1 Kurumlar Vergisine tabidirler. Bu vergi oranı dolayısı ile KKTC’de tescil olunan ve faaliyet gösteren Uluslararası İşletme Şirketlerinin tabi olduğu Kurumlar Vergisi, Avrupa Birliği içerisinde en düşük oranı içermektedir. Burada Uluslararası İşletme Şirketleri ile ilgili faydalı olabilecek birkaç noktayı bilgilerinize sunuyoruz.KKTC’de tescil olunacak Uluslararası İşletme Şirketleri müracaatlarını ekonomiden sorumlu bakanlığa yaparlar. Uluslararası İşletme Şirketlerinin asgari kuruluş sermayesi 20,000 Euro’dur.Aşağıda belirtilenler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bu yasa altında faaliyet göstermek amacı ile bakanlığa izin için başvurabilirler.[başvuru formu için tıklayın]

 

Uluslararası İşletme Şirketleri ile ilgili detaylı bilgi aşağıdadır;

 
  • Yabancı gerçek kişiler
  • Yabancı tüzel kişiler
  • Yurt dışında yerleşik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları.
 

Uluslararası İşletme Şirketlerinin başvurularında, 500 € (Beş Yüz Euro) başvuru harcı alınır.Bu harç hiçbir koşulda geriye iade edilmez.Bu miktar Bakanlar Kurulu tarafından %50 (yüzde elli) oranında arttırılabilir veya azaltılabilir.Uluslararası İşletme Şirketleri yatırım projelerinin finansman ihtiyacı için devletten veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren yerel veya yabancı bir bankadan ve/veya yatırım şirketlerinden veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarından kredi talep edemezler. Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası uyarınca kurulmuş olan bankalardan kredi alabilirler.

 

Uluslararası İşletme Şirketleri , yürüttükleri faaliyetlerini Gelir Vergisi Yasası, Para Kambiyo Yasası ve Kurumlar Vergisi Yasası kurallarına bağlı olmaksızın yürütürler. Uluslararası İşletme Şirketleri, Kurumlar Vergisi Yasası ve Gelir Vergisi Yasası kurallarına göre saptanacak matrah üzerinden, Kurumlar Vergisi Yasası ve Gelir Vergisi Yasasında belirtilen vergi oranlarına bakılmaksızın %1 (yüzde bir) oranında vergiye bağlı tutulur. Bu vergi her hesap dönemini izleyen en geç 5 (beş) ay içerisinde Gelir ve Vergi Dairesi veznelerine ödenir. Uluslararası İşletme Şirketlerinin yurt dışına yönelik işlemlerinden başka yasalarda aksine kural bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, hiçbir vergi, resim ve harç alınmaz.

 

Uluslararası İşletme Şirketleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren bankalarda mevduat hesabı dahil her türlü hesap açabilirler.Uluslararası İşletme Şirketlerinin, bu gibi hesaplara uygun şartlarda havale edilen ve/veya bu hesaplara yapılan yatırımlar sonucu oluşan meblağlardan sağlayacakları faiz gelirlerinden alınacak gelir vergisi stopajı Uluslararası İşletme Şirketlerinin tabi olduğu vergi oranını %1 (Yüzde biri) aşamaz. Bu şekilde kesilen vergi stopajı Uluslararası İşletme Şirketlerinin faiz gelirlerinin kesin vergisini teşkil eder, zarar olması halinde başka herhangi bir şekilde bahse konu verginin mahsubu ve/veya iadesi yapılmaz. Uluslararası İşletme Şirketlerinin, temettü dağıtımından vergi alınmaz.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere Uluslararası İşletme Şirketleri tarafından ödenen faiz vergi stopajına tabi değildir.